Regulamin Serwisu www.anadekor.pl

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.anadekor.pl. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i odbywa się wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych.

Postanowienia Regulaminu stosuje się z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.§ 1.  Postanowienia ogólne


•    Serwis działający pod adresem  www.anadekor.pl, prowadzony jest przez firmę Anadekor Bartosz Gajewski, ul. Kościuszki 150A, 42-242 Rędziny, tel. 790-555-270, 796-099-804, anadekorbg@gmail.com, NIP 9491990234, REGON 361154440 zwaną dalej Sprzedawcą.

•    Kontakt z Serwisem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: anadekorbg@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 790 555 270, 796 099 804; pisemnie na adres: Anadekor Bartosz Gajewski ul. Kościuszki 150A, 42-242 Rędziny.

•    Wyrażenia pisane z wielkiej litery oznaczają:


•    Serwis - prowadzony przez firmę Anadekor, serwis internetowy działający pod adresem: www.anadekor.pl, oferujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet;
•    Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
•    Czas Realizacji Zamówienia – czas potrzebny na potwierdzenie przez Sprzedawcę dostępności towaru, skompletowanie zamówienia, przygotowanie przesyłki z towarem i przekazanie jej przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy;
•    Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;
•    Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu swojego Konta;
•    Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
•    Konto – baza utworzona poprzez zrealizowanie przez Użytkownika zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej w Serwisie zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji składanych zamówień. Podając dane Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

 


§ 2.  Zasady korzystania z Serwisu

•    Użytkownik może przeglądać udostępnioną zawartość Serwisu oraz korzystać z udostępnionych funkcjonalności. W celu uzyskania dostępu do rozszerzonych funkcjonalności Serwisu, w tym w celu dokonywania zamówień, proponowane jest utworzenie Konta poprzez zrealizowanie przez Użytkownika zautomatyzowanej procedury rejestracji.

•    Korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem odbywa się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu email przypisanego do Konta w ramach zautomatyzowanej procedury rejestracji.

•    Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania innym osobom danych niezbędnych do korzystania z Konta (w szczególności loginu i hasła Użytkownika), jak też do nieprzenoszenia, bez zgody Sprzedawcy, jakichkolwiek praw przysługujących Użytkownikowi, a wynikających z rejestracji w Serwisie na osoby trzecie.§ 3. Obowiązki Użytkownika

•    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz zgodnie z przeznaczeniem Serwisu oraz w zakresie udostępnionych funkcjonalności. Użytkownikom zakazuje się w szczególności:

-  korzystania z Serwisu z naruszeniem prawa, w tym z naruszeniem praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych w tym prawa do wizerunku), naruszeniem dobrych obyczajów, ustalonych zwyczajów lub niniejszego Regulaminu;

-   innych działań uznanych przez Sprzedawcę lub innych Użytkowników za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

•    Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów spowoduje natychmiastowe zablokowanie dostępu do konta Użytkownika.


§ 4.  Przyjmowanie zamówień

•    Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o oferowanych towarach i usługach Sprzedawca zamieszcza na stronie www.anadekor.pl.

•    Zamówienia od Kupującego przyjmowane są za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta lub dokonania zamówienia jako „Gość”.

•    Informacje o towarach zamieszane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

•    Oświadczenie o przyjęciu oferty, w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane zostanie na adres poczty elektronicznej Kupującego.

•    W ramach procedury składania zamówienia Kupujący dokonuje:

•    wyboru zamawianych towarów lub usług,

•    wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Serwisie

•    określenia adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura,

•    wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Serwisie.§5 Ceny towarów i płatność

•    Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy:

•    podawane są w złotych polskich (PLN),

•    zawierają podatek VAT,

•    nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

•    Ostateczna należność ustalana jest w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, na podstawie cen jednostkowych z zastrzeżeniem wszystkich parametrów zamawianego towaru oraz z uwzględnieniem podatku VAT, oraz przekazywana Kupującemu w specyfikacji zamówienia.

•    Do ceny zamówionego towaru doliczana jest opłata za dostawę. Aktualna tabela zawiera informacje o obowiązujących kosztach dostawy w zależności od charakterystyki zamówienia.

•    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

•    płatność przy odbiorze

•    płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku ING Bank Śląski 09 1050 1142 1000 0092 0918 8193 Anadekor Bartosz Gajewski, ul. Kościuszki 150A
42-242 Rędziny
•    za pośrednictwem systemów płatności przelewy24.§6 Realizacja zamówienia

•    Sprzedawca realizuje złożone zamówienia w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 16:00, według kolejności zgłoszeń.

•    Do Czasu Realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależny jest od sposobu dostawy, wybranego przez Kupującego.

•    Szacowany czas dostawy wynosi 72 godziny.

•    Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex, DPD, Poczty Polskiej lub poprzez bezpłatny odbiór osobisty możliwy pod adresem: 42-242 Rędziny, ul. Kościuszki 150A, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

•    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności zamówionego towaru. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupujący zostanie zawiadomiony o tym fakcie w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail.

•    W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Kupujący zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych.


§7 Reklamacje

•    Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.

•    Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

•    Reklamacje mogą być składane przez Kupującego mailowo na adres : anadekorbg@gmail.com lub pisemnie na adres: Anadekor Bartosz Gajewski ul. Kościuszki 150A, 42-242 Rędziny. Składając reklamację kupujący zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru.

•    Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

•    Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji lub daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru wraz z kosztami związanymi z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna).


§8 Prawo odstąpienia od umowy

•    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zawierającego stosowne pouczenie i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie pocztą na adres: Anadekor Bartosz Gajewski ul. Kościuszki 150A, 42-242 Rędziny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonać zwrotu towaru Sprzedawcy. 

•    Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

•    Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar oraz kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostarczenia), w terminie do 14 (czternastu) dni.

•    Zwrot należności nastąpi przy wykorzystaniu sposobu płatności wybranego przez Konsumenta do obsłużenia transakcji, chyba że Konsument wybierze inne rozwiązanie spośród dostępnych u Sprzedawcy.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu nadania towaru.

•    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy.§9 Zwrot należności Kupującemu

•    Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności.

•    Jeżeli Kupujący dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło ono z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 


§10 Dane osobowe

•     Sprzedawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych, w tym danych osobowych. Dane Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży oraz przesyłania materiałów reklamowych zgodnie z przepisami prawa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

•    Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Utworzenie Konta i podanie wymaganych danych jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

•    Zarówno podanie jakichkolwiek danych, jak i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, są dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 


§11 Postanowienia końcowe

•    Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a firmą Anadekor Bartosz Gajewski.

•    Towary prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

•    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

•    Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie  www.anadekor.pl .Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2015 roku do odwołania. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Formularz odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania 

 

Anadekor

Bartosz Gajewski

ul. Kościuszki 150A

42-242 Rędziny

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

 

podpis Konsumenta